• Nagłówek

    • Rada Rodziców SP7

     W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Nr 7 działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klas wyłonieni w tajnych wyborach podczas zebrań klasowych.

     Spośród członków (przedstawicieli) zostało wybrane prezydium w składzie:

     • Przewodniczący Rady Rodziców: pan Paweł Śliz
     • Skarbnik Rady Rodziców: pani Agnieszka Madeja

      

     Kontakt z Radą Rodziców jest również możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mailowej: radasp7krakow@gmail.com

      

     Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu, jak również wyrażania opinii o naszej dotychczasowej pracy oraz przekazywanie własnych propozycji czy sugestii.

     Informacje o bieżących uchwałach i ważnych wydarzeniach wywieszane będą na  tablicy Rady Rodziców.

     Regulamin RR SP7

     Regulamin_Rady_Rodzicow_SP_7

      

    • Nagłówek

    • Apel Rady Rodziców SP7
     Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele!!!

         Fundusz Rady Rodziców to nie jest kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy -
     to pieniądze w 100% przeznaczone na nasze dzieci.

        Minęły wakacje i ponownie spotykamy się w Naszej „7”. Niektórzy po raz pierwszy, inni kolejny raz razem z dziećmi witają nowy rok szkolny. Rok nowych pomysłów?, oczekiwań , planów czy zamierzeń…W naszej szkole prężnie działa Rada Rodziców, która pragnie zaprosić wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły do współpracy, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających naszym dzieciom ich głębszy rozwój a także pozwolą im rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

        Mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z wami drodzy Rodzice, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Minione lata świadczą o naszej pracy i zaangażowaniu w życie szkoły. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w kółkach zainteresowań, konkursach, zawodach i olimpiadach. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw waszym oczekiwaniom poprzez działania, które są skierowane do naszych dzieci i mają na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, a mianowicie: poprawę warunków nauki, zapewnienie bezpieczeństwa i dodatkowych atrakcji na terenie szkoły, dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć.

       Radę Rodziców tworzymy My, rodzice, poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas przedstawicieli, po jednym z każdej klasy. Rada w porozumieniu z Dyrekcją szkoły decyduje między innymi o tym: w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci, jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole po jak i przed lekcjami, jakie nagrody dostaną i jakimi zabawkami będą się bawić w szkole.

        Jednakże bez Waszej pomocy te plany nie będą możliwe do zrealizowania, dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Pieniądze zebrane przez Radę na Fundusz służą między innymi do: pomocy w organizacji wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę, dyskotek itp. fundowaniu nagród dla dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie, dbania o wizerunek szkoły (kwiaty, pokarm dla rybek, nowoczesne pomoce naukowe itp.), zachęcania naszych dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i kółkach zainteresowań poprzez dofinansowanie i fundowanie ciekawych nagród, organizowania  różnych akcji, mających na celu urozmaicenie życia szkolnego.

       Wyżej wymienione cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o liczne wsparcie naszego wspólnego Funduszu. Informujemy również
     iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie. Pełne rozliczenie finansowe oraz sprawozdania z zebrań są udostępnione na tablicach informacyjnych.

        Obecnie składka na Fundusz wynosi 40 zł na semestr od każdego dziecka/rodzeństwa.
     W związku ze zmianami w przepisach Rada zbiera również fundusze dedykowane na ochronę i promocję zdrowia (Pielęgniarka) – 20 zł na semestr od każdego dziecka/rodzeństwa i ksero – 10 zł na rok od każdego dziecka/rodzeństwa.

        Kwoty te zostały ponownie zatwierdzone na ostatnim zebraniu ustępującej Rady. Oddelegowani przez nas przedstawiciele (członkowie Rady Rodziców) jednogłośnie uznali, że są to minimalne kwoty umożliwiające realizowanie między innymi powyższych celów. Rada opiekuje się również Świetlicą szkolną. W związku z tym pragniemy prosić o wpłaty na rzecz Świetlicy które wynoszą 1zł/dzień tj.20zł/miesiąc. Pieniądze te są w całości przeznaczone na zakup materiałów plastycznych, zabawek, piłek, gier,\ dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

      

   • Informacje dodatkowe

     • Fundusz Rady Rodziców SP7
     • Wpłat można dokonywać:

      • bezpośrednio do skarbników klas, z prośbą by zebrane w ten sposób pieniądze przekazywać bezpośrednio z listą do członka Rady Rodziców. Kopie list zostaną zwrócone skarbnikom w późniejszym terminie, jak również
      • na konto Rady Rodziców:

      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7

      ul. Władysława Spasowskiego 8

      31 - 139 Kraków

      PKO BP Nr konta: 87 1020 2892 0000 5702 0621 8574