• Misja szkoły
     • Każde dziecko otaczamy szczególną troską, wykazując dbałość o jego wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny i fizyczny. W atmosferze wzajemnego zaufania tolerancji stwarzamy warunki do rozwijania osobowości uczniów. Rozbudzamy w wychowankach twórczą aktywność. Uczymy samodzielności i odpowiedzialnego działania.
     • Wizja szkoły
     • Chcemy być nowoczesną szkołą nastawioną na dialog, akceptację i życzliwość, wspierającą uczniów w edukacyjnych i życiowych problemach.Chcemy być szkołą, w której każdy młody człowiek ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.
     • Model absolwenta
     • Uczeń kończący naszą szkołę to człowiek, który: jest przygotowany do dalszego kształcenia, umie stale uczyć się i doskonalić, umie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myśli, umie skutecznie porozumiewać się, potrafi planować i organizować swoją pracę, posługuje się komputerem jako narzędziem pracy, jest świadomy swojej wartości.

      Ponadto to człowiek: tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, aktywny, pogodny i ciekawy świata, kulturalny, obowiązkowy i samodzielny, promujący zdrowy styl życia, szanujący wartości rodzinne, świadomy przynależności lokalnej, świadomy korzeni swojej Ojczyzny.